Babakötvény

2012. október 1-től új Start-számla már csak a Magyar Államkincstárnál nyitható, illetve számlavezető váltása is csak a Magyar Államkincstárhoz lehetséges, de a 2012. október 1. előtt nyitott számlák tulajdonosai megmaradhatnak a jelenlegi bankjuknál… Bővebben

A 2005. december 31-ét követően született – magyar állampolgárságú és Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkező – gyermek javára, születésének évében a Magyar Állam az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű támogatást (első utalási összeg) biztosít. Az első utalási összeg jelenleg 42.500 Ft. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek gyermek esetében a születés évét követő hetedik évben (második utalási összeg) és a születését követő tizennegyedik évben (harmadik utalási összeg) újabb támogatást biztosít. A második és a harmadik utalási összeg jelenleg 44.600-44.600 Ft.

Az életkezdési támogatásra jogosult gyermekek adatait havonta egyszer a Nemzeti Adó- és Vámhivatal küldi meg a Magyar Államkincstár számára a születést követő hónap 10. munkanapján kincstári letéti Start-számla (Babakötvény) nyitása céljából, így azt nem szükséges a törvényes képviselőnek igényelnie. Erről a tényről a törvényes képviselő írásbeli értesítést kap, mely tartalmazza a gyermek adóazonosító jelét is. Ezen a kincstári letéti Start-számlán történik az utalási összegek, a kamat jóváírása, és erről a számláról történik utalás a gyermek nevére megnyitott Start-számlára, valamint elhalálozás esetén az örökösök részére.

A törvényes képviselőknek lehetőségük van az arra, hogy az állam által nyújtott életkezdési támogatás összegét a kincstári-letéti Start-számláról a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodájában nyitható start-értékpapírszámlára helyezzék át. A gyermek részére megnyitott start-számlára természetes személyek illetve a települési önkormányzatok is teljesíthetnek befizetést, míg a kincstári letéti Start-számlára befizetések kezdeményezésére nincs lehetőség.

A start-értékpapírszámlával rendelkező gyermekek részére a tárgyévben a számlájukra történt befizetések 10%-ának megfelelő, de maximum 6.000 Ft összegű állami támogatás is jóváírásra kerül. Amennyiben a start-értékpapírszámlával rendelkező gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, akkor a számlájára történt befizetés 20%-ának megfelelő, de maximum 12.000 Ft összegű állami támogatás kerül jóváírásra. A start-számlával rendelkező átmeneti vagy tartós nevelt gyermekek számára is jár befizetéstől függetlenül a nevelésben töltött időszakkal arányosan évente maximum 12.000 Ft összegű állami támogatás, amelyet a számlavezető igényel meg. Amennyiben a gyermek mindkét jogosultsággal rendelkezik a támogatás mindkét jogcímen megilleti.

A befizetések utáni állami támogatás jóváírására a számlavezető által – a tárgyévet követő év március 01. napján – megküldött elektronikus igénylése alapján kerül sor.

Amennyiben start-számlanyitásra nem kerül sor, akkor a kincstári letéti Start-számlán tartjuk nyilván a gyermeket megillető életkezdési támogatás összegét, amely után minden évben december 31.-ei fordulónappal az ötéves állampapír hozamával megegyező mértékű kamatot írunk jóvá. Amennyiben a gyermek átmeneti illetve tartós nevelésben részesül, a gyámhivatal adatszolgáltatása alapján a naptári évben nevelésben töltött időszakkal arányosan, de évente maximum 12 000 Ft állami támogatást kerül jóváírásra a kincstári letéti Start-számlán.

Az életkezdési támogatás összege a törvény értelmében a gyermek elhalálozása esetén örökölhető. A fiatal felnőtt 18. életéve betöltésnek napját, illetőleg a gyermek halála esetén elhunytának napját követően a kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott követelés után a támogatás jóváírása megszűnik.
Az életkezdési támogatás kifizetését a Start-értékpapírszámlán, ennek hiányában a kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott követelés alapján a fiatal felnőtt 18. életévének betöltése napjától, a gyermek halála esetén az örökös az öröklési bizonyítvány vagy a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követően kérheti.

 

Az életkezdési támogatás összege a következő célokra fordítható:

 • tanulmányok,
 • lakhatás,
 • pályakezdés,
 • gyermekvállalás feltételeinek megteremtése,
 • jogszabályban meghatározott más cél.

 


2013. december 2-án kerül kibocsátásra, a speciálisan Start-értékpapírszámlára vásárolható Babakötvény. Az új konstrukció lényegesen megkönnyíti a szülők és hozzátartozók számára gyermekeik megtakarításainak kezelését. A Babakötvény egy olyan egyszerű és átlátható befektetési forma, amely a piacon kiemelkedő hozamot biztosít. A gyermekeik számára előtakarékoskodni szándékozóknak így a lehető legjobb választás: megkönnyíthetik vele a gyermek életkezdését, például felsőfokú tanulmányainak megalapozását, pályakezdését, családalapítását.

Babakötvény legfőbb jellemzői:

 • 1 forintos alapcímletű;
 • 19 éves futamidejű;
 • Változó kamatozású, az éves kamatozás mértéke az előző év átlagos fogyasztói árindexe, növelve az első sorozat esetében 3% kamatprémiummal;
 • Kamatjóváírás az első sorozat – 2032/S – esetében minden év december 02-án. Következő sorozatok esetében kamatjóváírás minden év február 1-jén;
 • A gyermek születési évéhez igazodó állampapír-sorozat, amely folyamatosan, a futamidő végéig megvásárolható;
 • Automatikus újrabefektetés lehetősége. A kamat összege az ügyfél állandó rendelkezése szerint automatikusan a gyermek születési évéhez igazodó állampapírba kerül befektetésre.

A Babakötvény első sorozata – 2032/S – kizárólag a 2014. január 31. napjáig született, a Magyar Államkincstárnál Start-értékpapírszámlával rendelkező gyermek javára vásárolható. A 2014. január 31. után született gyermekek részére a születési évükhöz igazodó, évente kibocsátásra kerülő 19 éves futamidejű állampapír vásárolható. A számlanyitás éve nem befolyásolja a gyermek részére megvásárolható állampapír kondícióit, hiszen az minden esetben a gyermek születési évéhez igazodik függetlenül a számlanyitás időpontjától.
A Babakötvényt a Kincstár legkorábban a gyermek 18. életéve betöltésének napján visszavásárolja és a fiatal felnőtt részére a névértékkel és a felhalmozott kamatokkal növelt összeget kifizeti.

A Magyar Állam évente, a Start-értékpapírszámlára magánszemély által befizetett összeg 10%-át, de maximum évi 6.000 Ft támogatást ír jóvá minden számlán. Amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, akkor a számlájára történő szülői befizetés
20%-ának megfelelő, de maximum 12.000 Ft összegű támogatásban részesül. Ugyanez a 12.000 Ft összegű támogatás illeti meg a nevelt gyermekeket is.
A 2013. december 1-jét megelőzően a Kincstárnál vezetett Start-értékpapírszámlán nyilvántartott, állampapír formájában meglévő követeléseket a szülők az adott állampapír lejáratáig tarthatják, a lejáratot követően, valamint a futamidő közbeni kamatok vonatkozásában a követelés automatikusan a 2013. évben kibocsátott 2032/S sorozatú Babakötvénybe kerül befektetésre.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződéskötéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a számlát nyitó személy személyazonosságának és lakcímének igazolására szolgáló okmányok (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy gépjárművezetői engedély kártya),
 • eredeti adóazonosító kártya az adóazonosító jelének igazolására,
 • Gyermek neve és személyazonosító adatainak közlése, gyermek lakcímkártyájának bemutatása
 • 2006. január 1-je előtt született gyermek esetében számlanyitás során szükséges a gyermek adóigazolványának bemutatása

A számlanyitás kapcsán – az Ön kényelme érdekében – javasoljuk, hogy:

 • a családi pótlékra jogosult szülő járjon el az ügyintézéskor, megkönnyítve ezzel az adminisztrációt,
 • éljen az Ügyfélregisztráció nyújtotta lehetőségekkel, ezzel is jelentősen lerövidítve a számlanyitás folyamatát, továbbá
 • vegye igénybe a Magyar Államkincstár honlapján elérhető Online időpontfoglalás szolgáltatásunkat, melynek segítségével Ön interneten keresztül, előzetesen lefoglalt időpontban keresheti fel állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainkat, így rövidebb várakozási idő mellett intézheti ügyeit.

Budapest, 2013. november 15.

Magyar Államkincstár